Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań wybranych w budżecie obywatelskim

No Com­ments

Pre­zy­dent Mia­sta Lublin ogło­sił kon­kurs na reali­za­cje zada­nia, wybra­ne­go w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go na 2017 rok.

Kon­kurs doty­czy zadania„Aktywność dla każ­de­go” (ogło­sze­nie w BIP). Ter­min skła­da­nia ofert mija 9 stycz­nia. Na reali­za­cję moż­na otrzy­mać do 500 tys. zł. i nie trze­ba posia­dać wkła­du własnego.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy