Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań wybranych w budżecie obywatelskim

No Com­ments

Pre­zy­dent Mia­sta Lublin ogło­sił kon­kurs na reali­za­cje zada­nia, wybra­ne­go w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go na 2017 rok.

Kon­kurs doty­czy zadania„Aktywność dla każ­de­go” (ogło­sze­nie w BIP). Ter­min skła­da­nia ofert mija 9 stycz­nia. Na reali­za­cję moż­na otrzy­mać do 500 tys. zł. i nie trze­ba posia­dać wkła­du własnego.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy