Oferty, które wygrały konkursy na realizację zadań sportowych w ramach budżetu obywatelskiego na 2017

No Com­ments

Pre­zen­tu­je­my zesta­wie­nie wszyst­kich ofert, któ­re wpły­nę­ły w kon­kur­sach na reali­za­cję zadań spor­to­wych w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go na 2017 rok.

Klik­nij w nazwę zada­nia, aby otwo­rzyć tre­ści wszyst­kich zło­żo­nych ofert:

Aktyw­ność dla każ­de­go (kon­kurs wygrał Klub Uczel­nia­ny AZS UMCS, 83 pkt.)

Aktyw­ny Lublin (Orga­ni­za­cja Śro­do­wi­sko­wa AZS WL, 76 pkt.)

Aktyw­ny Stu­dent (AZS Klub Śro­do­wi­sko­wy Woje­wódz­twa Lubel­skie­go, 89 pkt.)

Aktyw­ny Uczeń (Lubel­ska Manu­fak­tu­ra Inspi­ra­cji, 86 pkt.)

Poko­chaj Bie­ga­nie w Lubli­nie (Fun­da­cja Roz­wo­ju Spor­tu, 92 pkt.)

Sport dla każ­de­go (Klub Uczel­nia­ny AZS UMCS, 85 pkt.)

 

Zobacz też kar­ty ocen poszcze­gól­nych ofert:

Zada­nie „Aktyw­ność dla każdego”:

AZS  WL

Fun­da­cja Absol­wen­tów UMCS

Fun­da­cja Lubel­ska Manu­fak­tu­ra Inspiracji

Klub Uczel­nia­ny AZS UMCS

Orga­ni­za­cja Śro­do­wi­sko­wa AZS WL

Zada­nie „Aktyw­ny Lublin”:

Fun­da­cja Absol­wen­tów UMCS

Klub Uczel­nia­ny AZS UMCS

Orga­ni­za­cja Śro­do­wi­sko­wa AZS WL

Zada­nie „Aktyw­ny Student”:

AZS  WL

Fun­da­cja Absol­wen­tów UMCS

Fun­da­cja Lubel­ska Manu­fak­tu­ra Inspiracji

Klub Uczel­nia­ny AZS UMCS

Zada­nie „Aktyw­ny Uczeń”:

AZS  WL

Fun­da­cja Kami­li Skolimowskiej

Fun­da­cja Lubel­ska Manu­fak­tu­ra Inspiracji

Klub Uczel­nia­ny AZS UMCS

Orga­ni­za­cja Śro­do­wi­sko­wa AZS WL

Zada­nie „Poko­chaj Bie­ga­nie w Lublinie”:

Fun­da­cja Roz­wo­ju Sportu

Zada­nie „Sport dla każdego”:

AZS  WL

Fun­da­cja Absol­wen­tów UMCS

Fun­da­cja Lubel­ska Manu­fak­tu­ra Inspiracji

Klub Uczel­nia­ny AZS UMCS

Orga­ni­za­cja Śro­do­wi­sko­wa AZS WL

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy