Wynajem namiotu

pawilon_donnyZachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z ofer­ty wynaj­mu pawi­lo­nu (model Don­ny). Jest skon­stru­owa­ny z meta­lo­wych ele­men­tów, pokry­ty wyso­kiej jako­ści mate­ria­łem. Wymia­ry 3 x 3 metry oraz 2,7 metra wyso­ko­ści.

Ide­al­nie nada­je się do uży­wa­nia przez orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we pod­czas wszel­kich tar­gów, pik­ni­ków oraz innych wyda­rzeń ple­ne­ro­wych.

Szcze­gó­ły: kontakt@fundacjawolnosci.org