Oferta szkoleń

Zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z ofer­ty szko­le­nio­wej naszej fun­da­cji. Jeste­śmy eks­per­ta­mi w zakre­sie:

Fun­du­sze Sołec­kie.

Odbior­cy: soł­ty­si, rad­ni gmin­ni, miesz­kań­cy sołectw,

Czas szko­le­nia: 2h 30min

Cena brut­to: 500 zł

Ramo­wy pro­gram: pod­sta­wa praw­na, zało­że­nia i cele fun­du­szy sołec­kich, wyli­cze­nie kwo­ty fun­du­szu, prze­zna­cze­nie, har­mo­no­gram reali­za­cji, przy­kła­dy, ćwi­cze­nia, fil­my poka­zo­we.

Dostęp do infor­ma­cji publicz­nej.

Odbior­cy: samo­rzą­dow­cy, urzęd­ni­cy, oby­wa­te­le

Czas szko­le­nia: 2h

Cena brut­to: 300 zł (szko­le­nia dla miesz­kań­ców może­my prze­pro­wa­dzić nawet bez­płat­nie)

Budżet oby­wa­tel­ski.

Odbior­cy: urzęd­ni­cy, rad­ni, miesz­kań­cy

Czas szko­le­nia: uza­leż­nio­ny od potrzeb

Cena brut­to: do uzgod­nie­nia

 

Kon­takt w spra­wie szko­leń:

Fun­da­cja Wol­no­ści
ul. Sowia 2.6, 20–323 Lublin
kontakt@fundacjawolnosci.org
tel. 513 97 95 97