Możesz już zgłosić swój pomysł

No Com­ments

Od 30 maja do 30 czerw­ca moż­na zgła­szać pro­jek­ty do reali­za­cji w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go mia­sta Lublin na 2015 rok.

Pobierz for­mu­larz wnio­sku ze stro­ny urzę­du mia­sta Lublin.

Do wnio­sku trze­ba dołą­czyć popar­cie min. 20 osób (dla pro­jek­tów do 0,5 mln zł) lub 40 (dla pro­jek­tów do 1,5 mln zł).

W przy­go­to­wa­niu sza­cun­ko­we­go kosz­to­ry­su może Ci pomóc Cen­nik miej­ski, przy­go­to­wa­ny przez Kan­ce­la­rię Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin.

zdjecietloBO

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy