Konferencja „Obywatelski Lublin – Aktywni Obywatele”

No Com­ments

Zwią­zek flopSto­wa­rzy­szeń Forum Lubel­skich Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych i Gmi­na Lublin, we współ­pra­cy z Insty­tu­tem Socjo­lo­gii Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II w Lubli­nie, ser­decz­nie zapra­sza­ją przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, admi­ni­stra­cji publicz­nej oraz miesz­kań­ców Lubli­na na kon­fe­ren­cję OBYWATELSKI LUBLINAKTYWNI OBYWATELE, pod­su­mo­wu­ją­cą pro­jekt „Lubel­ska Buso­la – wyzna­cza­nie kie­run­ku roz­wo­ju sys­te­mu kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych Gmi­ny Lublin z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi” współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Unię Euro­pej­ską w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Społecznego.

Kon­fe­ren­cja odbę­dzie się o godz. 11.00 w dn. 16 grud­nia 2014 r. (wto­rek) w Ratu­szu w Lubli­nie przy Pl. Łokiet­ka 1, Sala obrad Rady Mia­sta Lublin nr 2

Do pobra­nia:

For­mu­larz Zgło­sze­nio­wy na Kon­fe­ren­cję.PDF

For­mu­larz Zgło­sze­nio­wy na Kon­fe­ren­cję.DOC

Pro­gram Konferencji

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy