Kalendarz spotkań mieszkańców

No Com­ments

Zapra­sza­my na spo­tka­nia miesz­kań­ców dziel­ni­cy, na któ­rych przed­sta­wi­my isto­tę rezer­wy celo­wej i budże­tu obywatelskiego.

Spo­tka­nia będą przede wszyst­kim oka­zją do dys­ku­sji nt. roz­wo­ju dziel­ni­cy Rury.

Kalen­darz spotkań:

1) 18 mar­ca o godz. 17 w SP 38 przy ul. Woło­dy­jow­skie­go 13,

2) 22 mar­ca o godz. 17 w Zespo­le Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych Nr 5, przy ul. Rzec­kie­go 10,

3) 4 kwiet­nia o godz. 17 w Domu Kul­tu­ry LSM przy ul. Wal­len­ro­da 4A.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy