Kalendarz spotkań mieszkańców

No Com­ments

Zapra­sza­my na spo­tka­nia miesz­kań­ców dziel­ni­cy, na któ­rych przed­sta­wi­my isto­tę rezer­wy celo­wej i budże­tu obywatelskiego.

Spo­tka­nia będą przede wszyst­kim oka­zją do dys­ku­sji nt. roz­wo­ju dziel­ni­cy Rury.

Kalen­darz spotkań:

1) 18 mar­ca o godz. 17 w SP 38 przy ul. Woło­dy­jow­skie­go 13,

2) 22 mar­ca o godz. 17 w Zespo­le Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych Nr 5, przy ul. Rzec­kie­go 10,

3) 4 kwiet­nia o godz. 17 w Domu Kul­tu­ry LSM przy ul. Wal­len­ro­da 4A.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy