Jak korzystać z prawa do informacji – zapraszamy na szkolenie

No Com­ments
 Reje­stra­cja jest zamknię­ta dla tego wydarzenia 

Uczest­ni­cy warsz­ta­tów dowie­dzą się czym jest infor­ma­cja publicz­na, w jaki spo­sób o nią wnio­sko­wać oraz co zro­bić w razie pro­ble­mów z jej uzy­ska­niem. Każ­dy otrzy­ma porad­nik dostę­pu do infor­ma­cji publicznej.

Zaję­cia popro­wa­dzi Krzysz­tof Kowa­lik – eks­pert Fun­da­cji Wol­no­ści ds. infor­ma­cji publicznej.

Szko­le­nie odbę­dzie się w ponie­dzia­łek 11 stycz­nia o godz. 16 w biu­rze Forum Lubel­skich Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych przy Al. Racła­wic­kich 22 w Lubli­nie (sala konferencyjna).

Z uwa­gi na pojem­ność sali, w szko­le­niu może wziąć udział tyl­ko 12 osób. Decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

Kie­dy
stycz­nia 11th, 2016 4:00 PM do stycz­nia 12th, 2016 12:00 AM 
Kon­takt
Tele­fon komór­ko­wy: 513979597

Podziel się ze swoimi znajomymi!

Pomóż nam i powia­dom zna­jo­mych, współ­pra­cow­ni­ków i obser­wa­to­rów o naszej stro­nie: Jak korzy­stać z pra­wa do infor­ma­cji – bez­płat­ne szkolenie


Możesz tak­że udo­stęp­nić poniż­szy link w mailu albo na swo­jej stro­nie internetowej.
https://fundacjawolnosci.org/jak-korzystac-z-prawa-do-informacji-zapraszamy-na-szkolenie/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm%2Fevent%2Finfo&id=1&reset=1

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy