Granty na promocję głosowania w budżecie obywatelskim

No Com­ments

Urząd Mia­sta szu­kam cie­ka­wych, nie­sza­blo­no­wych pomy­słów na pro­mo­cję gło­so­wa­nia w Budże­cie Oby­wa­tel­skim! Zachę­ca­my orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we do przed­sta­wie­nia nam swo­jej kon­cep­cji jak mogła­by wyglą­dać pro­mo­cja Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go. Zale­ży nam na dzia­ła­niach podej­mo­wa­nych od poło­wy wrze­śnia do 10 paź­dzier­ni­ka. Chce­my dofi­nan­so­wać naj­lep­sze pomy­sły w ramach tzw. „małych gran­tów” czy­li kwo­ta na jeden pro­jekt to mak­sy­mal­nie 10 000 zł. For­mal­nie wnio­ski o takie małe gran­ty będzie­my przyj­mo­wa­li od 22 sierp­nia do 31 sierp­nia. Decy­zja zosta­nie pod­ję­ta w pią­tek 9 wrze­śnia. W ser­wi­sie Wit­kac opu­bli­ko­wa­li­śmy infor­ma­cję na temat nabo­ru ofert: https://witkac.pl/#/contest/view?id=585. Dodat­ko­we infor­ma­cje na ten temat prze­ka­że­my tak­że na spo­tka­niu 23 sierp­nia (wto­rek) o godzi­nie 17:00 w sali 104, Kan­ce­la­ria Pre­zy­den­ta, ul. Ber­nar­dyń­ska 3 (Pałac Pary­sów), I pię­tro oraz będą publi­ko­wa­ne na stro­nie www.ngo.lublin.eu.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy