Głosowanie w dniach 1–10 października. Podajemy punkty głosowania

No Com­ments

1. Gło­so­wa­nie w for­mie papie­ro­wej
Kar­tę do gło­so­wa­nia moż­na pobrać ze stro­ny www.obywatelski.lublin.eu. Wypeł­nio­ną kar­tę nale­ży dostar­czyć do punk­tu gło­so­wa­nia, któ­rych listę znaj­dzie­my na stro­nie www.obywatelski.lublin.eu.
Punk­ty do głosowania:

BOM ul. Wie­niaw­ska 14
BOM ul. Fila­re­tów 44
BOM ul. Fran­cisz­ka Kle­eber­ga 12a
BOM ul. Sza­se­rów 13–15
BOM ul. Wła­dy­sła­wa Jagieł­ły 10
BOM ul. Pocz­to­wa 1

MBP filia nr 1 ul. Kościel­na 7a
MBP filia nr 3 ul. Hut­ni­cza 20
MBP filia nr 5 ul. Kroch­mal­na 13A
MBP filia nr 9 ul. Krań­co­wa 106
MBP filia nr 13 ul. Gra­ży­ny 13
MBP filia nr 16 ul. Kasz­ta­no­wa 1
MBP filia nr 17 ul. Przy­jaź­ni 11
MBP filia nr 20 ul. Kręż­nic­ka 125
MBP filia nr 25 ul. Sym­pa­tycz­na 16
MBP filia nr 27 i 30 ul. Bra­ci Wie­niaw­skich 5
MBP filia nr 31 ul. Nał­kow­skich 104
MBP filia nr 32 Biblio – biblio­te­ka mul­ti­me­dial­na ul. Sza­se­rów 13 – tyl­ko gło­so­wa­nie inter­ne­to­we
MBP filia nr 35 ul. Bursz­ty­no­wa 20
MBP filia nr 37 ul. Bazy­lia­nów­ka 85
MBP filia nr 38 ul. Relak­so­wa 25
MBP filia nr 39 ul. Głu­ska 138

Rada Dziel­ni­cy Głusk – ul. Głu­ska 138, dodat­ko­wo wyzna­czo­ne zosta­ną miej­sca, w któ­rych dostęp­ne punk­ty mobil­ne – infor­ma­cje w Radzie Dziel­ni­cy, Prze­wod­ni­czą­cy Zarzą­du Dziel­ni­cy Głusk – Jerzy Woj­cie­chow­ski tel. 507 117 587
Rada Dziel­ni­cy Haj­dów – Zadę­bie – ul. Zadębie13
Rada Dziel­ni­cy Kon­stan­ty­nów – Al. Kra­śnic­ka 76
Rada Dziel­ni­cy Poni­kwo­da – ul. Owo­co­wa 6
Rada Dziel­ni­cy Sła­win – Zespół Szkół nr 12, ul. Sła­win­kow­ska 50, dodat­ko­wo wyzna­czo­ne zosta­ną miej­sca, w któ­rych dostęp­ne punk­ty mobil­ne – Prze­wod­ni­czą­cy Zarzą­du Dziel­ni­cy Sła­win – Rado­sław Osiak tel. 724 340 353
Rada Dziel­ni­cy Sła­wi­nek – Sie­dzi­ba Rady i Zarzą­du Dziel­ni­cy Sła­wi­nek Al. War­szaw­ska 31
Rada Dziel­ni­cy Sze­ro­kie – ul. Nałę­czow­ska 94
Rada Dziel­ni­cy Węglin Pół­noc­ny – ul. Pary­sa 67
Rada Dziel­ni­cy Wie­nia­wa – Al. Racła­wic­kie 22
Rada Dziel­ni­cy Wrot­ków – ul. Nał­kow­skich 112 A

Przy­chod­nia Spe­cja­li­stycz­na (Nie­pu­blicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej – Przy­chod­nia Spe­cja­li­stycz­na BIO-MEDICAL ul. Wete­ra­nów 11 – wej­ście z tyłu budyn­ku
Gim­na­zjum nr 15 im. Jana Paw­ła II ul. Elek­trycz­na 51
Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 23 im. im. Olim­pij­czy­ków Pol­skich ul. Pod­zam­cze 9
Gim­na­zjum nr 2 im. Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej ul. Lwow­ska 11
Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 10 im. Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza, ul. Kali­nowsz­czy­zna 70
Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych Nr 4 w Lubli­nie, ul. Tumi­daj­skie­go 6a
Przed­szko­le nr 87 ul. Woro­niec­kie­go 11
Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 32 im. Pamię­ci Maj­dan­ka ul. Kazi­mie­rza Tet­ma­­je­­ra-Prze­­r­wy 2
Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 2 im. J. Kocha­now­skie­go ul. A. Mic­kie­wi­cza 24
Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 40 im. L. Krucz­kow­skie­go ul. Róży Wia­trów 9
VI Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. im. H. Koł­łą­ta­ja ul. A. Mic­kie­wi­cza 36
Zespół Szkół Trans­­po­r­to­­wo-Komu­­ni­­ka­­cy­j­nych ul. Zembo­rzyc­ka 82
Admi­ni­stra­cji Osie­dla „Przy­jaź­ni’ przy ul. Przy­jaź­ni 10a. (tel. 746 27 54) w godzi­nach jej pra­cy
Spół­dziel­nia Budo­w­la­­no-Mie­sz­ka­­nio­­wa „CHOINY”  ul. Gor­czań­ska 2 (tel: 81 742 00 72,  605 533 805) w godzi­nach pra­cy spół­dziel­ni
Dziel­ni­co­wy Dom Kul­tu­ry Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej Cze­chów ul. Jana Kie­pu­ry 5A, Lublin­Col­le­gium Jana Paw­ła II, KUL, al. Racła­wic­kie 14 ( hall )
Przed­szko­le nr 11 ul. Mło­dej Pol­ski 30
Spół­dziel­nia Miesz­ka­nio­wa Rud­nik ul. Nowo­wiej­skie­go 6 – w godzi­nach pracy.

bo2016
2. Gło­so­wa­nie w for­mie elek­tro­nicz­nej
Aby oddać głos w for­mie elek­tro­nicz­nej nale­ży wejść na stro­nę www.obywatelski.lublin.eu i odna­leźć zakład­kę Budżet Oby­wa­tel­ski. Następ­nie nale­ży wejść kate­go­rię „Gło­so­wa­nie”, zalo­go­wać się poda­jąc swo­je dane i wypeł­nić elek­tro­nicz­ną kar­tę głosowania.

Zasa­dy gło­so­wa­nia:
1) oso­ba gło­su­ją­ca wybie­ra 1 mały pro­jekt oraz 1 duży;
2) wybór doko­ny­wa­ny jest poprzez wpi­sa­nie nume­ru pro­jek­tu w polach poni­żej;
3) nume­ry pro­jek­tów, wraz z ich opi­sa­mi, są opu­bli­ko­wa­ne i dostęp­ne w Biu­rach Obsłu­gi Miesz­kań­ców, na stro­nie inter­ne­to­wej www.obywatelski.lublin.eu oraz filiach Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej;
4) aby głos był waż­ny nale­ży wpi­sać czy­tel­nie swo­je imię i nazwi­sko, adres zamiesz­ka­nia oraz numer PESEL, a tak­że pod­pi­sać zawar­te na kar­cie oświad­cze­nie;
5) głos uzna­je się za nie­waż­ny, jeśli zacho­dzi co naj­mniej jed­na z poniż­szych oko­licz­no­ści:
a) na kar­cie wpi­sa­no, w polach do tego prze­zna­czo­nych, wię­cej niż 1 pro­jekt duży lub 1 pro­jekt mały;
b) oso­ba gło­su­ją­ca odda wię­cej niż jed­ną kar­tę gło­so­wa­nia;
c) wpi­sa­ne na kar­cie imię i nazwi­sko, adres lub numer PESEL są nie­czy­tel­ne;
d) numer PESEL jest nie­po­praw­ny;
e) na kar­cie do gło­so­wa­nia nie pod­pi­sa­no oświadczenia;

f) głos został odda­ny po ter­mi­nie głosowania.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy