Frekwencja Przewodniczących Zarządów Dzielnic na sesjach Rady Miasta

No Com­ments

Jed­ni przy­cho­dzą pra­wie zawsze, inni w ogó­le. Prze­wod­ni­czą­cy Zarzą­dów Dziel­nic są regu­lar­nie zapra­sza­ni na sesja Rady Mia­sta. W tej kaden­cji odby­ło się 19 posie­dzeń zwykłych.

Opra­co­wa­li­śmy zesta­wie­nie obec­no­ści, bazu­jąc na listach obec­no­ści, pro­wa­dzo­nych przez Urząd Mia­sta. Jak się oka­zu­je nie wszy­scy i nie zawsze wpi­su­ją się na listę. Bazu­je­my więc na danych, któ­re znaj­du­ją się w doku­men­tach (nie­ko­niecz­nie zgod­ny­mi ze sta­nem faktycznym).

Śred­nia fre­kwen­cja Prze­wod­ni­czą­cych Zarzą­dów Dziel­nic wyno­si tyl­ko 42,69%. Prze­wod­ni­czą­cy Zarzą­du Dziel­ni­cy Głusk opu­ścił tyl­ko jed­ną sesję, Prze­wod­ni­czą­cy Zarzą­du z Czu­bów Połu­dnio­wych dwie. Nato­miast ani razu na sesji nie przy­szli Prze­wod­ni­czą­cy Zarzą­dów Dziel­nic: Felin, Kośmi­nek, Rury, Sła­wi­nek i Śródmieście.

Uwa­ga, zesta­wie­nie doty­czy wszyst­kich sesji Rady Mia­sta, od listo­pa­da 2014 roku. W mię­dzy­cza­sie mogły zajść zmia­ny na sta­no­wi­skach Prze­wod­ni­czą­cych Zarzą­dów Dzielnic.

obecnosci_przew_zarz_dz_sesje

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy