Twój e‑PIT to zezna­nie podat­ko­we PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38.

Usłu­ga nie doty­czy przy­cho­dów z dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej i dzia­łów spe­cjal­nych pro­duk­cji rolnej.

Twój e‑PIT  zalo­guj się (epit.podatki.gov.pl)

Aby się zalo­go­wać, przy­go­tuj swo­je dane:

  • - PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
  • - kwo­tę przy­cho­du, z roz­li­cze­nia za 2018 rok,
  • - kwo­tę przy­cho­du z jed­nej infor­ma­cji od płat­ni­ków za 2019 r. (np. z PIT-11 od two­je­go pracodawcy),

Potwierdź kwo­tę nadpłaty/podatku do zapła­ty z roz­li­cze­nia za 2018 r.

Po zalo­go­wa­niu możesz od razu zło­żyć for­mu­larz lub wybrać wcze­śniej odpo­wied­nie ulgi. Nie zapo­mnij wska­zać orga­ni­za­cji, któ­rej prze­ka­żesz 1% podat­ku (wpisz: Fun­da­cja Wol­no­ści KRS 0000428743).