Czy rady dzielnic mają znaczenie? zapraszamy na spotkanie

No Com­ments

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kawia­ren­kę oby­wa­tel­ską nt. „Czy rady dziel­nic Kawiarenka nt. rad dzielnicmają zna­cze­nie?„
Spo­tka­nie roz­pocz­nie się we śro­dę 2 mar­ca o godz. 17.15 w biblio­te­ce Biblio przy ul. Sza­se­rów 13–15.

W dys­ku­sji udział wezmą:
dr Moni­ka Sidor (Wydział Poli­to­lo­gii UMCS)
Mar­ta Wci­sło (Wice­prze­wod­ni­czą­ca Rady Mia­sta Lublin)
Rado­sław Osiak (Prze­wod­ni­czą­cy Zarzą­du Dziel­ni­cy Sławinek)

Chce­my poroz­ma­wiać o tym, czy rady dziel­nic w ogó­le mają znacz­nie dla miesz­kań­ców Lubli­na a jeśli jest ono nie­wiel­kie, to co zro­bić aby je zwiększyć.

Pro­si­my o reje­stra­cję udział w kawia­ren­ce.

Po spo­tka­niu zapra­sza­my na drob­ny poczę­stu­nek. Spo­tka­nie odby­wa się pod patro­na­tem Forum Lubel­skich Orga­ni­za­cji Pozarządowych.

Prze­bieg spo­tka­nia będzie nagrywany.

Spo­tka­nie jest orga­ni­zo­wa­ne w ramach pro­jek­tu „Jaw­ny Lublin – moni­to­ring funk­cjo­no­wa­nia rad dziel­nic w Lubli­nie” wspól­fi­nan­so­wa­ne­go w ramach pro­gra­mu Oby­wa­te­le dla Demo­kra­cji, finan­so­wa­ne­go z Fun­du­szy EOG.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy