Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.   

Category Archives: Wiedza

Prezydent Lublina zaskarżył wyrok sądu, który nakazał mu ujawnić informacje publiczne

W grud­niu ub. roku przed Woje­wódz­kim Sądem Admi­ni­stra­cyj­nym w Lubli­nie zapadł wyrok, w któ­rym sąd naka­zał Pre­zy­den­to­wi Mia­sta Lublin udo­stęp­nić infor­ma­cje publicz­ne, o któ­re…
Con­ti­nue reading

Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w miastach o statusie wojewódzkim

ana­li­za wybra­nych zagad­nień Cre­ati­ve Com­mons 3.0 CC BY NC I Cel prze­pro­wa­dze­nia ana­li­zy oraz meto­do­lo­gia. Fun­da­cja Wol­no­ści od 2012 roku moni­to­ru­je efek­tyw­ność reali­za­cji…
Con­ti­nue reading

Wojewoda ujawnił swoje rejestry umów, ale nie opublikuje ich w BIP

Woje­wo­da Lubel­ski na wnio­sek Fun­da­cji Wol­no­ści udo­stęp­nił swo­je reje­stry umów. Prze­sła­ne reje­stry zawie­ra­ją umo­wy i poro­zu­mie­nia zawie­ra­ne przez same­go Woje­wo­dę oraz Dyrek­to­ra Gene­ral­ne­go…
Con­ti­nue reading

Port Lotniczy udostępnił informacje o kosztach czerwcowego wyjazdu do Izraela

Port Lot­ni­czy Lublin SA pozy­tyw­nie roz­pa­trzył nasz wnio­sek o ponow­ne roz­pa­trze­nie wnio­sku o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nej. Pyta­li­śmy o kosz­ty wyjaz­du, doku­men­ty księ­go­we oraz…
Con­ti­nue reading

Porównanie działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w miastach o statusie wojewódzkim

Poni­żej zamiesz­cza­my ana­li­zę doty­czą­cą zagad­nień zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych, w tym: zmian w skła­dach, kosz­tów wyna­gro­dzeń, liczeb­no­ści komi­sji, repre­zen­ta­cji miej­skich rad­nych, aktyw­no­ści komi­sji…
Con­ti­nue reading
Miasto

Obywatelu, złóż swój wniosek do budżetu

W dużej czę­ści gmin w Pol­sce, w tym tak­że w Lubli­nie, rad­ni mają czas do koń­ca wrze­śnia na skła­da­nie wnio­sków do budże­tu na…
Con­ti­nue reading

Jak założyć fundację?

W sierp­niu 2012 roku zakoń­czy­li­śmy wszyst­kie spra­wy zwią­za­ne z reje­stra­cją Fun­da­cji Wol­no­ści (www.facebook.com/fundacjawolnosci). Pierw­szy raz zakła­da­li­śmy orga­ni­za­cję poza­rzą­do­wą i dostar­czy­ło to nam wie­lu…
Con­ti­nue reading
Wesprzyj nas darowizną!