Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.   

Category Archives: Rady Dzielnic

Uwagi Fundacji Wolności do statutów Dzielnic

W publi­ka­cji „Jed­nost­ki pomoc­ni­cze gmi­ny – ana­li­za ure­gu­lo­wań praw­nych” wyda­nej przez Pra­cow­nię Badań i Inno­wa­cji Stocz­nia tak opi­sa­no rady dziel­nic w Lubli­nie: „jed­nost­ka…
Con­ti­nue reading

Szymon Osowski w Lublinie. Zapraszamy na spotkanie nt. rad dzielnic.

21 stycz­nia o godz. 18 w sali obrad Rady Mia­sta Lublin (w ratu­szu) roz­pocz­nie­my spo­tka­nie nt. rad dziel­nic oraz praw oby­wa­te­li do decy­do­wa­nia…
Con­ti­nue reading

Podsumowanie pracy komisji ds. statutów dzielnic

Nowe sta­tu­ty dziel­nic – wię­cej obo­wiąz­ków niż praw? Taka myśl nasu­wa się po lek­tu­rze zmian przy­ję­tych przez komi­sję rady mia­sta ds. sta­tu­tów jed­no­stek…
Con­ti­nue reading

Zmiany w statutach dzielnic – więcej obowiązków niż praw

Komi­sja rady mia­sta ds. sta­tu­tów jed­no­stek pomoc­ni­czych pra­co­wa­ła od listo­pa­da 2017 do paź­dzier­ni­ka 2018. W tym cza­sie odby­ła 12 posie­dzeń. Pra­co­wa­ła nad uwa­ga­mi zło­żo­ny­mi…
Con­ti­nue reading

Wnioski rad dzielnic na realizację rezerwy celowej w 2018 roku

Poni­żej pre­zen­tu­je­my zesta­wie­nie wszyst­kich wnio­sków rad dziel­nic na reali­za­cję w ramach tzw. rezer­wy celo­wej. Każ­da dziel­ni­ca ma do dys­po­zy­cji 129 tys. zł. rocz­nie.
Con­ti­nue reading

Komisja ds. statutów dzielnic kończy prace

Po waka­cjach odby­ły się już trzy posie­dze­nia komi­sji rady mia­sta ds. sta­tu­tów jed­no­stek pomoc­ni­czych. Na jakim eta­pie są pra­ce nad zmia­na­mi sta­tu­tów? Kie­dy…
Con­ti­nue reading

8 listopada pierwsze posiedzenie komisji RM ds. statutów dzielnic

We śro­dę o godz. 12 w sali nr 3 Ratu­sza odbę­dzie się pierw­sze spo­tka­nie Komi­sji Rady Mia­sta ds. Sta­tu­tów Jed­no­stek Pomoc­ni­czych. W pro­gra­mie…
Con­ti­nue reading
Wesprzyj nas darowizną!