Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.   

Category Archives: Budżet obywatelski

zegar długu

Zróbmy Zegar Długu Lublina

Przed nami etap gło­so­wa­nia na budżet oby­wa­tel­ski. W tym roku gło­so­wa­nie będzie trwać od 23 wrze­snia do 10 paź­dzier­ni­ka. Każ­dy może zagło­so­wać na…
Con­ti­nue reading

Budżet Obywatelski 2019: zmniejszamy zadłużenie Lublina!

Budżet oby­wa­tel­ski 2019. Pro­jek­tem pod nazwą „Zmniej­sze­nie zadłu­że­nia mia­sta” liczy­my na wywo­ła­nie dys­ku­sji publicz­nej nt. zadłu­że­nia mia­sta, na edu­ka­cję miesz­kań­ców w zakre­sie kon­dy­cji…
Con­ti­nue reading

Sprawozdania z projektów zrealizowanych w 2017 roku

Poni­żej zamiesz­cza­my spra­woz­da­nia z reali­za­cji zadań wybra­nych w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go. Poni­żej zamiesz­cza­my te zada­nia, któ­re zosta­ły zre­ali­zo­wa­ne w ramach otwar­tych kon­kur­sów ofert.…
Con­ti­nue reading

Możesz już zgłosić swój projekt!

Urząd Mia­sta dziś roz­po­czął nabór pro­jek­tów do budże­tu oby­wa­tel­skie­go na 2019. Wejdź na stro­nę »obywatelski.lublin.eu«, aby dodać swój pro­jekt.
Con­ti­nue reading

Uwagi Fundacji Wolności do regulaminu

1. Zaka­za­nie w regu­la­mi­nie zbie­ra­nia peł­no­moc­nictw do gło­so­wa­nia (gło­so­wa­nie tyl­ko oso­bi­ste), moni­to­ro­wa­nie licz­by gło­sów odda­wa­nych z jed­ne­go IP (zaka­za­nie wie­lo­krot­ne­go gło­so­wa­nia z jed­ne­go…
Con­ti­nue reading

Uwagi do budżetu obywatelskiego na rok 2019

Poni­żej publi­ku­je­my nasze uwa­gi do regu­la­mi­nu V edy­cji budże­tu oby­wa­tel­skie­go mia­sta Lublin. 1. Zaka­za­nie w regu­la­mi­nie zbie­ra­nia peł­no­moc­nictw do gło­so­wa­nia (gło­so­wa­nie tyl­ko oso­bi­ste),…
Con­ti­nue reading

Wyniki głosowania

Dziś urząd mia­sta ogło­sił osta­tecz­ne wyni­ki tego­rocz­ne­go gło­so­wa­nia na tzw. „budżet oby­wa­tel­ski”. Naj­wię­cej gło­sów uzy­skał pro­jekt remon­tu szko­ły Sióstr Urszu­la­nek uzy­sku­jąc 9090 gło­sów.…
Con­ti­nue reading
Wesprzyj nas darowizną!