Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.   

Category Archives: Archiwum aktualności

Czy rady dzielnic mają znaczenie? zapraszamy na spotkanie

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kawia­ren­kę oby­wa­tel­ską nt. „Czy rady dziel­nic mają znaczenie?„Spotkanie roz­pocz­nie się we śro­dę 2 mar­ca o godz. 17.15 w biblio­te­ce Biblio…
Con­ti­nue reading

Dowiemy się, na co spółka miejska zaciągnęła kredyty

Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w Lubli­nie wydał wyrok w związ­ku z naszą skar­gą na bez­czyn­ność spół­ki miej­skiej Lubel­skie Przed­się­bior­stwo Gospo­dar­ki Komu­nal­nej w zakre­sie udo­stęp­nie­nia…
Con­ti­nue reading

List otwarty do radnych ws zasad wynagradzania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Lublin 8 listo­pa­da 2015 Rad­ni Rady Mia­sta Lublin Sza­now­ni Pań­stwo, zgod­nie z infor­ma­cją zamiesz­czo­ną w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej Mia­sta Lublin, na sesji Rady…
Con­ti­nue reading

Czy radny sprawuje władzę publiczną? Rozstrzygnie sąd.

Fun­da­cja Wol­no­ści od kil­ku mie­się­cy pró­bu­je prze­ko­nać wła­dze mia­sta do wpro­wa­dze­nia zmian w funk­cjo­no­wa­niu Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych. Naszym zda­niem nie powin­ni w…
Con­ti­nue reading

Relacja z warsztatów nt. inwestycji zagranicznych na rynku mediów w państwach Grupy Wyszehradzkiej

Rela­cja z warsz­ta­tów wpro­wa­dza­ją­cych w ramach pro­jek­tu „Media Inve­st­ments and the­ir Impact on the Media Mar­ket and the Gene­ral Public in Cen­tral Euro­pe”, Buda­peszt…
Con­ti­nue reading

Nie poznamy nazwisk kandydatów na ławników sądowych

17 sierp­nia na proś­bę jed­ne­go z miesz­kań­ców Lubli­na zło­ży­li­śmy wnio­sek do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin oraz Rad­nych Mia­sta Lublin o zamiesz­cze­nie w BIPie nazwisk…
Con­ti­nue reading

Czy tegoroczne głosowanie na budżet obywatelski będzie nieważne?

Ubie­gło­rocz­na, pierw­sza edy­cja budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie oka­za­ła się spo­rym suk­ce­sem, zarów­no pod wzglę­dem orga­ni­za­cyj­nym, licz­by zgło­szo­nych pro­jek­tów, jak i osób bio­rą­cych udział…
Con­ti­nue reading
Wesprzyj nas darowizną!