Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.   

Category Archives: Aktualności

Wyrok sądu: prywatność musi ustąpić jawności

W czerw­cu ubie­głe­go roku zapy­ta­li­śmy Zarząd Nie­ru­cho­mo­ści Komu­nal­nych w Lubli­nie o: Kwo­ty i nazwy pod­mio­tów, któ­re nie ure­gu­lo­wa­ły należ­no­ści za 2018 rok za…
Con­ti­nue reading

Przywracamy rejestr umów w Puławach

Pre­zy­dent mia­sta Puła­wy pod­jął decy­zję o usu­nię­ciu reje­stru umów ze stro­ny BIP, powo­łu­jąc się na obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy w zakre­sie danych oso­bo­wych (RODO). Co…
Con­ti­nue reading

Zapraszamy na warsztaty „Ocena jakości prawa”

Zapra­sza­my przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych na bez­płat­ne warsz­ta­ty „Oce­na jako­ści pra­wa. Moni­to­ring i ewa­lu­acja pra­wa” w Lubli­nie w dniu 28 stycz­nia 2020 r. w godz. 10.00–16.30 reali­zo­wa­ne w ramach pro­jek­tu…
Con­ti­nue reading

Podsumowanie roku 2019

Rok 2019 był dla nas rokiem, w któ­rym: zgło­si­li­ście do nas rekor­do­wą licz­bę 75 spraw,w kil­ku miej­scach na uli­cach Lubli­na pre­zen­to­wa­li­śmy wysta­wę nt.…
Con­ti­nue reading

W naszym interesie” Przewodnik aktywności obywatelskiej dla seniorów

Masz pra­wo wie­dzieć Pra­wo do infor­ma­cji publicz­nej Każ­dy oby­wa­tel ma pra­wo do uzy­ski­wa­nia infor­ma­cji o dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej oraz osób peł­nią­cych funk­cje…
Con­ti­nue reading

Obniżmy podatek od nieruchomości przedsiębiorcom prowadzącym działalność na obszarze rewitalizacji

W związ­ku z pla­no­wa­nym uchwa­le­niem sta­wek podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści na 2020 rok, Fun­da­cja Wol­no­ści, po kon­sul­ta­cjach z lokal­ny­mi przed­się­bior­ca­mi, zło­ży­ła wnio­sek do rad­nych…
Con­ti­nue reading

Wojewoda Lubelski prowadzi kampanię wyborcza w godzinach pracy urzędu

2 wrze­śnia o godzi­nie 12 na Pla­cu Litew­skim odby­ła się kon­fe­ren­cja pra­so­wa inau­gu­ru­ją­ca kam­pa­nię wybor­czą Prze­my­sła­wa Czarn­ka. Jest on kan­dy­da­tem PiS do sej­mu.…
Con­ti­nue reading
Wesprzyj nas darowizną!