Cashflow

CashflowMoże­my popro­wa­dzić warsz­ta­ty symu­la­cyj­nej gry eko­no­micz­nej Cash­flow 101 dla Two­jej orga­ni­za­cji lub fir­my. Posia­da­my wyszko­lo­nych tre­ne­rów i kil­ka­na­ście egzem­pla­rzy gier.

Skon­tak­tuj się celem usta­le­nia szcze­gó­łów: kontakt@fundacjawolnosci.org

Cash­flow to gra plan­szo­wa, któ­ra poprzez symu­la­cje real­nych zda­rzeń przy­go­to­wu­je do inwe­sto­wa­nia praw­dzi­wych pie­nię­dzy. Uczy kon­tro­li nad oso­bi­sty­mi wydat­ka­mi. Sta­wia przed gra­czem wyzwa­nia i posze­rza inte­li­gen­cję finan­so­wą. Gra zapo­zna­je z pod­sta­wo­wy­mi poję­cia­mi z zakre­su ban­ko­wo­ści i finan­sów oraz roz­wi­ja zdol­no­ści biz­ne­so­we. Cash­flow 202, będą­ca roz­sze­rze­niem pod­sta­wo­wej wer­sji gry, uczy zaawan­so­wa­nych stra­te­gii inwe­sty­cyj­nych sto­so­wa­nych w biz­ne­sie i na gieł­dzie.