Budżet obywatelski w 2015 roku?

No Com­ments

Otrzy­ma­li­śmy ofi­cjal­ne potwier­dze­nie od dyrek­to­ra Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin, że w pierw­szym kwar­ta­le tego roku roz­pocz­ną się przy­go­to­wa­nia do wpro­wa­dze­nia budże­tu oby­wa­tel­skie­go w naszym mieście.

Na pew­no będzie­my w nich uczest­ni­czyć. Poni­żej odpo­wiedź z urzę­du, jaką otrzy­ma­li­śmy (klik­nij, aby powiększyć):

BOwLublinie

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy