Budżet obywatelski w 2015 roku?

No Com­ments

Otrzy­ma­li­śmy ofi­cjal­ne potwier­dze­nie od dyrek­to­ra Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin, że w pierw­szym kwar­ta­le tego roku roz­pocz­ną się przy­go­to­wa­nia do wpro­wa­dze­nia budże­tu oby­wa­tel­skie­go w naszym mieście.

Na pew­no będzie­my w nich uczest­ni­czyć. Poni­żej odpo­wiedź z urzę­du, jaką otrzy­ma­li­śmy (klik­nij, aby powiększyć):

BOwLublinie

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy