Budżet Obywatelski 2019: zmniejszamy zadłużenie Lublina!

No Com­ments

Budżet oby­wa­tel­ski 2019. Pro­jek­tem pod nazwą „Zmniej­sze­nie zadłu­że­nia mia­sta” liczy­my na wywo­ła­nie dys­ku­sji publicz­nej nt. zadłu­że­nia mia­sta, na edu­ka­cję miesz­kań­ców w zakre­sie kon­dy­cji finan­so­wej. Poza spła­tą czę­ści zadłu­że­nia, reali­za­cja pro­jek­tu pole­ga na umiesz­cze­niu na budyn­ku ratu­sza „zega­ra długu”.

Według danych zamiesz­czo­nych w BIPie, ofi­cjal­ny dług Lubli­na wyno­si 1,45 mld zł. Jak wyni­ka z danych opu­bli­ko­wa­nych na por­ta­lu jawnylublin.pl, tyl­ko w zeszłym roku zapła­ci­li­śmy 33,7 mln zł tytu­łem obsłu­gi zadłu­że­nia – czy­li samych odse­tek (w tym odset­ki od kre­dy­tów 30 mln zł oraz odset­ki od obli­ga­cji 3,7 mln zł). W tym roku ma to być już 35 mln zł.

Pro­jekt doty­czy spła­ty (nad­pła­ty) zadłu­że­nia (kre­dy­tu) mia­sta Lublin w kwo­cie 290 000 zł. Cho­dzi o zadłu­że­nie gene­ru­ją­ce naj­więk­sze kosz­ty. Wybór kon­kret­ne­go kredytu/pożyczki lub innych ele­men­tów zadłu­że­nia zosta­nie doko­na­ny przez Skarb­ni­ka mia­sta. Infor­ma­cja na ten temat zosta­nie opu­bli­ko­wa­na na stro­nie inter­ne­to­wej urzę­du miasta.

Dru­gie dzia­ła­nia doty­czy wyko­na­nia (lub zaku­pu) „zega­ra dłu­gu” – elek­tro­nicz­nej tabli­cy, któ­ra będzie
poka­zy­wać mieszkańcom:
‑aktu­al­ne zadłu­że­nie miasta,
‑zadłu­że­nie w prze­li­cze­niu na jed­ne­go miesz­kań­ca Lubli­na (wg licz­by miesz­kań­ców na dzień 1 stycz­nia każ­de­go roku)
‑pla­now­ną zmia­nę zadłu­że­nia w bie­żą­cym roku.

Zegar dłu­gu” zosta­nie umiesz­czo­ny na budyn­ku Ratu­sza (lub w razie nie­moż­no­ści w innym repre­zen­ta­tyw­nym miej­scu, uzgod­nio­nym z auto­rem pro­jek­tu) w miej­scu widocz­nym dla przechodniów.

Poni­żej peł­na treść zgło­szo­ne­go projektu:

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy