Wykaz dofinansowań

 

Poniż­sze pozy­cje zawie­ra­ją kwo­ty przy­zna­ne­go lub roz­li­czo­ne­go dofinansowania.

Rok 2021

- Fun­da­cja Edu­ka­cja dla Demo­kra­cji 40 000 zł na reali­za­cją pro­jek­tu „Gmi­na w pan­de­mii” (Fun­dusz Pomo­co­wy 2020)

- Pol­sko-Ame­­ry­­ka­ń­ska Fun­da­cja Wol­no­ści 57 600 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Oby­wa­tel­ski rad­ny w ukra­iń­skiej gro­ma­dzie” (Pro­gram RITA – Prze­mia­ny w Regionie)

- Fun­da­cja Fun­dusz Lokal­ny Zie­mi Bił­go­raj­skiej 6 000 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Kawia­ren­ki oby­wa­tel­skie aktyw­nych senio­rów” (Pro­gram Lubel­skie Lokal­nie FIO 4)

- Fun­da­cja im. Ste­fa­na Bato­re­go 66 000 euro na reali­za­cję pro­jek­tu „Dewe­lo­watch” (Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy) na lata 2021–2023

- 101 800 euro na reali­za­cję pro­jek­tu „Lubel­skie pod kon­tro­lą” (Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny) na lata 2021–2023

Rok 2020

- Naro­do­wy Insty­tut Wol­no­ści 119 816 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Miesz­kań­cy mają głos” (środ­ki z kon­kur­su FIO 2020)

- Mini­ster­stwo Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej 125 496 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Spraw­dza­my jak jest

Rok 2019

- Fun­da­cja im. Ste­fa­na Bato­re­go 94 000 zł na roz­wój instytucjonalny

- Mini­ster­stwo Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej 121 904 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „W naszym inte­re­sie

- Naro­do­wy Insty­tut Wol­no­ści 199 450 zł na roz­wój insty­tu­cjo­nal­ny (na lata 2019–2020)

Rok 2017

- Mini­ster­stwo Rodzi­ny Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej 71 751 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Jaw­ny Lublin 2017″ (środ­ki z kon­kur­su FIO 2017)

- Pol­sko-Ame­­ry­­ka­ń­ska Fun­da­cja Wol­no­ści 27 424 na reali­za­cję pro­jek­tu „Otwar­ty Łuck, Otwar­te Rów­ne

- Fun­da­cja im. Ste­fa­na Bato­re­go 99 860 zł na dzia­ła­nia strażnicze

Rok 2016

- Sieć Oby­wa­tel­ska Watch­dog Pol­ska 3 970 zł  na orga­ni­za­cję  zjaz­du watch­do­gów Lubelszczyzny

Rok 2015

- Sieć Oby­wa­tel­ska Watch­dog Pol­ska 18 300 zł na roz­wój instytucjonalny

- Fun­da­cja im. Ste­fa­na Bato­re­go 16 000 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Bez Kon­flik­tu” (środ­ki z Komi­sji Europejskiej)

Rok 2014

- Mini­ster­stwo Admi­ni­stra­cji i Cyfry­za­cji 54 600 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Sprawdz Miasto”

- Mini­ster­stwo Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej 38 410 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Jaw­ny Lublin” (środ­ki z kon­kur­su FIO 2014)

- Naro­do­wy Bank Pol­ski 5 039 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Stu­denc­ki Portfel”

- Fun­da­cja im. Ste­fa­na Bato­re­go 101 755,56 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Moni­to­ring funk­cjo­no­wa­nia rad dziel­nic w Lubli­nie”, pro­jekt reali­zo­wa­nych w latach 2014–2016 (środ­ki z fun­du­szy EOG)

Rok 2013

- Cen­trum OPUS 500 zł na reali­za­cję zada­nia „Ini­cja­ty­wa lokalna”

- Fun­da­cja Roz­wo­ju Sys­te­mu Edu­ka­cji 17 382,50 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Eko­no­mia w Dzia­ła­niu” (pro­gram Mło­dzież w Działaniu)

- Fun­da­cja im. Ste­fa­na Bato­re­go 27 000 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Budżet oby­wa­tel­ski w dziel­ni­cy Rury”

- Sto­wa­rzy­sze­nie Sieć Lokal­nych Lide­rów Grup Oby­wa­tel­skich 1 000 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Oby­wa­tel­ski Moni­to­ring Sportu”

Rok 2012

- Fun­da­cja Ban­ku Zachod­nie­go WBK 2 000 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Liga Cashflow”

Opublikował(a): Krzysz­tof Jaku­bow­ski

Ostat­nia zmia­na: