Organy Fundacji

 

Zarząd fun­da­cji:

Krzysz­tof Jaku­bow­ski – pre­zes zarządu

 

Rada fun­da­cji (od 2021 roku):

dr Paweł Sadow­ski – Prze­wod­ni­czą­cy Rady Fundacji 

dr hab. Kata­rzy­na Kuć-Cza­j­ko­w­ska – Zastęp­ca Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Fundacji 

dr Jakub Bis – Sekre­tarz Rady Fundacji 

 

Rada fun­da­cji do 2021 roku:

Mar­cin Mül­ler – Prze­wod­ni­czą­cy rady

Szy­mon Osow­ski – Zastęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go rady

Kata­rzy­na Bat­ko-Tołuć – Sekretarza

 

Fun­da­to­rzy:

Mar­cin Müller

Krzysz­tof Jakubowski

Opublikował(a): Krzysz­tof Jaku­bow­ski

Ostat­nia zmia­na: