Uchwały Rady Fundacji

Wykaz uchwał, przy­ję­tych przez Radę Fun­da­cji Wolności:

Rok 2016

(uchwa­ły w for­mie skanów)

Uchwa­ła nr 1/2016 Rady Fun­da­cji Wol­no­ści z dnia 14 czerw­ca 2016 r. o zatwier­dze­niu spra­woz­da­nia mery­to­rycz­ne­go za rok 2015 (1.01–31.12.2015)

Uchwa­ła nr 2/2016 Rady Fun­da­cji Wol­no­ści z dnia 14 czerw­ca 2016 r. o zatwier­dze­niu spra­woz­da­nia finan­so­we­go za rok 2015 (1.01–31.12.2015)

Rok 2017

(uchwa­ły w wer­sji edy­to­wal­nej, moż­li­wej do odczy­tu maszynowego)

Uchwa­ła nr 1/2017 Rady Fun­da­cji Wol­no­ści z dnia 19 czerw­ca 2017 r. o zatwier­dze­niu spra­woz­da­nia mery­to­rycz­ne­go za rok 2016 (1.01–31.12.2016)

Uchwa­ła nr 2/2017 Rady Fun­da­cji Wol­no­ści z dnia 19 czerw­ca 2017 r. o zatwier­dze­niu spra­woz­da­nia finan­so­we­go za rok 2016 (1.01–31.12.2016)

Uchwa­ła nr 3/2017 Rady Fun­da­cji Wol­no­ści z dnia 19 czerw­ca 2017 r.
ws wska­za­nia człon­ka Rady Fun­da­cji do repre­zen­ta­cji Fun­da­cji w umo­wach z Człon­ka­mi Zarządu

Rok 2018

(uchwa­ły w wer­sji edy­to­wal­nej, moż­li­wej do odczy­tu maszynowego)

Uchwa­ła nr 1/2018 Rady Fun­da­cji Wol­no­ści z dnia 20 czerw­ca 2018 r. o zatwier­dze­niu spra­woz­da­nia mery­to­rycz­ne­go za rok 2017 (1.01–31.12.2017)

Uchwa­ła nr 2/2018 Rady Fun­da­cji Wol­no­ści z dnia 20 czerw­ca 2018 r. o zatwier­dze­niu spra­woz­da­nia finan­so­we­go za rok 2017 (1.01–31.12.2017)

Uchwa­ła nr 3/2018 Rady Fun­da­cji Wol­no­ści z dnia 20 czerw­ca 2018 r.
w spra­wie wybo­ru Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Fundacji

Uchwa­ła nr 4/2018 Rady Fun­da­cji Wol­no­ści z dnia 20 czerw­ca 2018 r.
ws wska­za­nia człon­ka Rady Fun­da­cji do repre­zen­ta­cji Fun­da­cji w umo­wach z Człon­ka­mi Zarządu

Rok 2019

Uchwa­ła nr 1/2019 Rady Fun­da­cji Wol­no­ści z dnia 27 czerw­ca 2019 r. o zatwier­dze­niu spra­woz­da­nia finan­so­we­go za rok 2018 (1.01–31.12.2018)

Uchwa­ła nr 2/2019 Rady Fun­da­cji Wol­no­ści z dnia 27 czerw­ca 2019 r. o zatwier­dze­niu spra­woz­da­nia mery­to­rycz­ne­go za rok 2018 (1.01–31.12.2018)

Rok 2020

Uchwa­ła nr 1/2020 Rady Fun­da­cji Wol­no­ści z dnia 3 wrze­śnia 2020 r. o zatwier­dze­niu spra­woz­da­nia mery­to­rycz­ne­go za rok 2019 (1.01–31.12.2019)

Uchwa­ła nr 2/2020 Rady Fun­da­cji Wol­no­ści z dnia 3 wrze­śnia 2020 r. o zatwier­dze­niu spra­woz­da­nia finan­so­we­go za rok 2019 (1.01–31.12.2019)

Rok 2021

Uchwa­ła nr 1/2021 Rady Fun­da­cji Wol­no­ści z dnia 20 sierp­nia 2021 r. o zatwier­dze­niu spra­woz­da­nia mery­to­rycz­ne­go za rok 2020 (1.01–31.12.2020)

Uchwa­ła nr 2/2021 Rady Fun­da­cji Wol­no­ści z dnia 20 sierp­nia 2021 r. o zatwier­dze­niu spra­woz­da­nia finan­so­we­go za rok 2020 (1.01–31.12.2020)

Opublikował(a): Krzysz­tof Jaku­bow­ski

Ostat­nia zmia­na: