Jawne wynagrodzenia

 

Zgod­nie ze sta­tu­tem Fun­da­cji, oso­by wcho­dzą­ce w skład Zarzą­du i Rady Fun­da­cji nie otrzy­mu­ją wyna­gro­dze­nia z tego tytu­łu, jed­nak mogą być pra­cow­ni­ka­mi biu­ra Fun­da­cji (zawie­rać umo­wy o pra­cę, zle­ce­nia i o dzie­ło zwią­za­ne z wyko­ny­wa­niem innych zadań).

 

Wyna­gro­dze­nia osób wcho­dzą­cych w skład zarzą­du, z tytu­łu pra­cy w fun­da­cji w 2021 roku:

- Krzysz­tof Jaku­bow­ski - 23 373,65 zł brut­to (do 30 czerwca)

Wyna­gro­dze­nia osób wcho­dzą­cych w skład zarzą­du, z tytu­łu pra­cy w fun­da­cji w 2020 roku:

- Krzysz­tof Jaku­bow­ski - 81 678,60 zł brut­to (for­mu­larz PIT-11)

Wyna­gro­dze­nia osób wcho­dzą­cych w skład zarzą­du, z tytu­łu pra­cy w fun­da­cji w 2019 roku:

- Krzysz­tof Jaku­bow­ski - 73 978,32 zł brut­to (for­mu­larz PIT-11)

Wyna­gro­dze­nia osób wcho­dzą­cych w skład zarzą­du, z tytu­łu pra­cy w fun­da­cji w 2018 roku:

- Krzysz­tof Jaku­bow­ski – 43 191,30 zł brut­to (for­mu­larz PIT-11)

Wyna­gro­dze­nia osób wcho­dzą­cych w skład zarzą­du, z tytu­łu pra­cy w fun­da­cji w 2017 roku:

- Krzysz­tof Jaku­bow­ski – 40 355,88 zł brut­to (for­mu­larz PIT-11)

Wyna­gro­dze­nia osób wcho­dzą­cych w skład zarzą­du, z tytu­łu pra­cy w fun­da­cji w 2016 roku:

- Krzysz­tof Jaku­bow­ski – 4 100 zł brut­to (for­mu­larz PIT-11)

- Mar­cin Mul­ler – 2 100 zł brut­to (for­mu­larz PIT-11)

- Krzysz­tof Kowa­lik – 1 630 zł brut­to (for­mu­larz PIT-11)

 

Oso­by wcho­dzą­ce w skład Rady Fun­da­cji: Bar­tło­miej Czer­nic­ki (do 2017), Szy­mon Osow­ski (do 2021), Kata­rzy­na Bat­ko-Tołuć (do 2021), Mar­cin Mul­ler (od 2017 do 2021), Kata­rzy­na Kuć-Cza­j­ko­w­ska (od 2021), Jakub Bis (od 2021) oraz Paweł Sadow­ski (od 2021) nie otrzy­ma­ły w tym cza­sie żad­ne­go wyna­gro­dze­nia z tytu­łu pra­cy na rzecz fun­da­cji (zarów­no z umów o pra­cę jak i umów cywilnoprawnych).

 

*For­mu­la­rze PIT-11 zosta­ły zano­ni­mi­zo­wa­ne w zakre­sie danych oso­bo­wych (adres zamiesz­ka­nia, nr pesel).

Opublikował(a): Krzysz­tof Jaku­bow­ski

Ostat­nia zmia­na: