Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.   

Author Archives: Krzysztof Jakubowski

szkolenie obywatelski monitoring sportu

Szkolenie nt. monitoringu sportu

W dniach 14–16 wrze­śnia wzię­li­śmy udział w szko­le­niu w Kon­stan­ci­nie-Jezior­na pod War­sza­wą, któ­re zain­au­gu­ro­wa­ło oby­wa­tel­ski moni­to­ring spor­tu. Fun­da­cja Wol­no­ści jest jedy­ną orga­ni­za­cją, któ­ra…
Con­ti­nue reading

Jak założyć fundację?

W sierp­niu 2012 roku zakoń­czy­li­śmy wszyst­kie spra­wy zwią­za­ne z reje­stra­cją Fun­da­cji Wol­no­ści (www.facebook.com/fundacjawolnosci). Pierw­szy raz zakła­da­li­śmy orga­ni­za­cję poza­rzą­do­wą i dostar­czy­ło to nam wie­lu…
Con­ti­nue reading
logo_monitoring_sportu_zziw

Obywatelski Monitoring Sportu

Fun­da­cja Wol­no­ści zna­la­zła się w gro­nie 16 orga­ni­za­cji z całej Pol­ski, któ­re prze­szły rekru­ta­cję i zosta­ły wybra­ne do reali­za­cji oby­wa­tel­skie­go moni­to­rin­gu spor­tu. W…
Con­ti­nue reading
Wesprzyj nas darowizną!