Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.   

Author Archives: Krzysztof Jakubowski

Stawka większa niż 8 mld

Stawka jest większa niż 8 mld

Fun­da­cja Wol­no­ści wspar­ła komi­tet ini­cja­ty­wy usta­wo­daw­czej „Staw­ka więk­sza niż 8 miliar­dów”. Co naj­mniej 8 mld zło­tych rocz­nie tra­cą pol­skie gmi­ny w sku­tek nie­prze­my­śla­nych…
Con­ti­nue reading
Miasto

Obywatelu, złóż swój wniosek do budżetu

W dużej czę­ści gmin w Pol­sce, w tym tak­że w Lubli­nie, rad­ni mają czas do koń­ca wrze­śnia na skła­da­nie wnio­sków do budże­tu na…
Con­ti­nue reading
szkolenie obywatelski monitoring sportu

Szkolenie nt. monitoringu sportu

W dniach 14–16 wrze­śnia wzię­li­śmy udział w szko­le­niu w Kon­stan­ci­nie-Jezior­na pod War­sza­wą, któ­re zain­au­gu­ro­wa­ło oby­wa­tel­ski moni­to­ring spor­tu. Fun­da­cja Wol­no­ści jest jedy­ną orga­ni­za­cją, któ­ra…
Con­ti­nue reading

Jak założyć fundację?

W sierp­niu 2012 roku zakoń­czy­li­śmy wszyst­kie spra­wy zwią­za­ne z reje­stra­cją Fun­da­cji Wol­no­ści (www.facebook.com/fundacjawolnosci). Pierw­szy raz zakła­da­li­śmy orga­ni­za­cję poza­rzą­do­wą i dostar­czy­ło to nam wie­lu…
Con­ti­nue reading
Wesprzyj nas darowizną!