Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.   

Author Archives: Krzysztof Jakubowski

Spotkanie nt. funduszu korkowego w Lublinie

Relacja ze spotkania podsumowującego monitoring funduszu korkowego

Wczo­raj w ratu­szu odby­ła się pre­zen­ta­cja wyni­ków spo­łecz­ne­go moni­to­rin­gu fun­du­szu kor­ko­we­go, któ­ry w Lubli­nie pro­wa­dzi­ła Fun­da­cja Wol­no­ści w ramach ogól­no­pol­skiej akcji „Masz Głos,…
Con­ti­nue reading
Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS

Współpraca z KNZiM

Fun­da­cja Wol­no­ści od nowe­go roku aka­de­mic­kie­go roz­po­czę­ła współ­pra­cę z Kołem Nauko­wym Zarzą­dza­nia i Mar­ke­tin­gu, dzia­ła­ją­cym na Wydzia­le Eko­no­micz­nym UMCS. Chce­my wspól­nie pra­co­wać na…
Con­ti­nue reading

Twój portfel

Od począt­ku paź­dzier­ni­ka na ante­nie Radia Cen­trum poja­wi­ła się nowa audy­cja. „Twój Port­fel” – bo taki nosi tytuł, to coś w sam raz…
Con­ti­nue reading

Nasza propozycja do programu współpracy miasta Lublin z NGO-sami

Zło­ży­li­śmy swo­ją pro­po­zy­cję w ramach kon­sul­ta­cji pro­gra­mu współ­pra­cy urzę­du mia­sta Lublin z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi na przy­szły rok. Pro­po­nu­je­my prze­zna­czyć 50 tys. zł. rocz­nie…
Con­ti­nue reading
Wesprzyj nas darowizną!