Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.   

Author Archives: Krzysztof Jakubowski

Szukamy seniorów-liderów z Lublina

Fun­da­cja Wol­no­ści ogła­sza nabór senio­rów-lide­rów do pro­jek­tu „W naszym inte­re­sie”. Chce­my stwo­rzyć kil­ku­na­sto­oso­bo­wą gru­pę, któ­rą będzie­my wspie­rać w dzia­ła­niach na rzecz miesz­kań­ców Lubli­na.…
Con­ti­nue reading

Zabierz głos na radzie miasta!

W czwar­tek 27 czerw­ca odbę­dzie się dys­ku­sja nad rapor­tem o sta­nie mia­sta Lublin. Każ­dy z miesz­kań­ców może wziąć w niej udział. Wystar­czy zebrać…
Con­ti­nue reading

Uwagi do projektu uchwały dot. inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcow Lublina

W ramach kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych pro­jek­tu uchwa­ły w spra­wie szcze­gó­ło­wych zasad wno­sze­nia ini­cja­tyw oby­wa­tel­skich, two­rze­nia komi­te­tów tych ini­cja­tyw, wymo­gów for­mal­nych, jakim muszą odpo­wia­dać skła­da­ne…
Con­ti­nue reading

Grzechy kandydatów w samorządowej kampanii wyborczej

Przed­sta­wio­amy raport pod­su­mo­wu­ją­cy moni­to­ring samo­rzą­do­wej kam­pa­nii wybor­czej. Moni­to­ring samo­rzą­do­wej kam­pa­nii wybor­czej był pro­wa­dzo­ny przez Fun­da­cję Wol­no­ści mię­dzy wrze­śniem 2018 a 21 paź­dzier­ni­ka 2018.…
Con­ti­nue reading
Wesprzyj nas darowizną!