Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.   

Author Archives: Krzysztof Jakubowski

Wojewoda Lubelski prowadzi kampanię wyborcza w godzinach pracy urzędu

2 wrze­śnia o godzi­nie 12 na Pla­cu Litew­skim odby­ła się kon­fe­ren­cja pra­so­wa inau­gu­ru­ją­ca kam­pa­nię wybor­czą Prze­my­sła­wa Czarn­ka. Jest on kan­dy­da­tem PiS do sej­mu.…
Con­ti­nue reading
zegar długu

Zróbmy Zegar Długu Lublina

Przed nami etap gło­so­wa­nia na budżet oby­wa­tel­ski. W tym roku gło­so­wa­nie będzie trwać od 23 wrze­snia do 10 paź­dzier­ni­ka. Każ­dy może zagło­so­wać na…
Con­ti­nue reading

Zmiana adresu biura

Infor­mu­je­my, że z dniem 1 sierp­nia zmie­ni­li­śmy adres nasze­go biu­ra. Od teraz pra­cu­je­my przy ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A (I pię­tro). Wej­ście od stro­ny…
Con­ti­nue reading

Polityczni darczyńcy 2018

Tra­dy­cyj­nie już, w opar­ciu o dane prze­ka­zy­wa­ne przez par­tie poli­tycz­ne Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej, opra­co­wa­li­smy zesta­wie­nie poli­tycz­nych dar­czyń­ców, czy­li osób, któ­re wpła­ca­ły pie­nią­dze na…
Con­ti­nue reading
Wesprzyj nas darowizną!