3,2,1… START

No Com­ments

Dziś o godz. 11 ofi­cjal­nie roz­po­czę­li­śmy przyj­mo­wa­nie zgło­szeń pro­jek­tów do reali­za­cji z rezer­wy celo­wej Rady Dziel­ni­cy Rury na 2013 rok.

 

Pli­ki do pobrania:

Infor­ma­cja pra­so­wa (plik .doc)

For­mu­larz zgło­sze­nia pro­jek­tu (plik .doc)

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy