3,2,1… START

No Com­ments

Dziś o godz. 11 ofi­cjal­nie roz­po­czę­li­śmy przyj­mo­wa­nie zgło­szeń pro­jek­tów do reali­za­cji z rezer­wy celo­wej Rady Dziel­ni­cy Rury na 2013 rok.

 

Pli­ki do pobrania:

Infor­ma­cja pra­so­wa (plik .doc)

For­mu­larz zgło­sze­nia pro­jek­tu (plik .doc)

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy