Prze­każ 1% podat­ku na wspar­cie roz­wo­ju Rad Dziel­nic

Fun­da­cja Wol­no­ści

KRS 0000428743

cel szcze­gó­ło­wy: Rady Dziel­nic

1 procent na wsparcie rad dzielnic

Fun­da­cja Wol­no­ści od lat wspie­ra lubel­skie Rady Dziel­nic. Zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy Forum Prze­wod­ni­czą­cych Rad i Zarzą­dów, moni­to­ro­wa­li­śmy zmia­ny w sta­tu­tach dziel­nic, wnio­sko­wa­li­śmy o pod­wyż­sze­nie rezer­wy celo­wej. Wspól­nie z Wami uda­ło nam się dopro­wa­dzić do tego, że budżet oby­wa­tel­ski jest gwa­ran­to­wa­ny w każ­dej dziel­ni­cy. Mimo tego, moż­li­wo­ści wpły­wu Rad Dziel­nic są wciąż nie­wiel­kie. Urząd nie kon­sul­tu­je z rada­mi pla­no­wa­nych inwe­sty­cji, nie­ter­mi­no­wo odpo­wia­da na pisma.

Zmień­my to razem!

Prze­każ 1% podat­ku na wspar­cie roz­wo­ju Rad Dziel­nic

Fundacja Wolności KRS 0000428743

cel szczegółowy: Rady Dzielnic