Monitoring Rad Dzielnic

PROJEKT

Moni­to­ring funk­cjo­no­wa­nia rad dziel­nic w Lubli­nie

Reali­za­cja pro­jek­tu mia­ła na celu roz­wią­zać pro­blem ogra­ni­czo­ne­go dostę­pu do infor­ma­cji nt. dzia­łal­no­ści rad dziel­nic w Lubli­nie oraz złych stan­dar­dów ich pra­cy. Pro­jekt pole­gła na przy­go­to­wa­niu lokal­nych straż­ni­ków i prze­pro­wa­dze­niu wspól­nie z nimi moni­to­rin­gu dzia­łal­no­ści rad dziel­nic. Dzię­ki jego reali­za­cji udo­stęp­ni­li­śmy w inter­ne­cie infor­ma­cje nt. dzia­łal­no­ści rad dziel­nic oraz nagra­nia z ich posie­dzeń. Zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy 5 spo­tkań dys­ku­syj­nych dot. efek­tyw­no­ści dzia­łań rad dziel­nic. Na pod­sta­wie zebra­nych danych, wspól­nie z lokal­ny­mi straż­ni­ka­mi przy­go­to­wa­li­śmy reko­men­da­cje dot. uspraw­nie­nia funk­cjo­no­wa­nia oraz zwięk­sze­nia przej­rzy­sto­ści i jaw­no­ści rad dziel­nic oraz pró­bu­je­my wpły­nąć na lokal­ne wła­dze, aby je wpro­wa­dzi­ły w życie. Nasze dzia­ła­nia przy­czy­ni­ły się rów­nież do zwięk­sze­nia wie­dzy nt. dzia­łal­no­ści rad dziel­nic.

Dane, pozy­ska­ne w ramach dostę­pu do infor­ma­cji publicz­nej:

Zada­nia zgło­szo­ne przez Rady Dziel­nic w ramach rezer­wy celo­wej

Uchwa­ły Rad Dziel­nic pod­ję­te w 2014 i 2015 roku

Kosz­ty wynaj­mu pomiesz­czeń na sie­dzi­by Rad Dziel­nic.

Inte­re­su­jesz się dzia­łal­no­ścią rad dziel­nic? Chcesz do nas dołą­czyć? Napisz na kontakt@fundacjawolnosci.org

Stro­na moni­to­rin­gu – www.fundacjawolnosci.org/radydzielnic

10 czerw­ca 2016 roku w ratu­szu odby­ła się publicz­na pre­zen­ta­cja oraz dys­ku­sja nt. wyni­ków moni­to­rin­gu rad dziel­nic, któ­ry przez ostat­nie dwa lata pro­wa­dzi­ła Fun­da­cja Wol­no­ści wraz z wolon­ta­riu­sza­mi. Posłu­chaj rów­nież deba­ty Radia Lublin. Poni­żej peł­na publi­ka­cja z reko­men­da­cja­mi dla rad dziel­nic:

Rela­cje o naszych dzia­ła­niach w lokal­nych mediach:

Fun­da­cja Wol­no­ści chce zmian w radach dziel­nic, Dzien­nik Wschod­ni, 14 czerw­ca 2016

Rady dziel­nic pod okiem kamer, Nowy Tydzień, 28 kwiet­nia 2016

W Lubli­nie odby­ła się kawia­ren­ka oby­wa­tel­ska, Radio Cen­trum, 29 stycz­nia 2016

Fun­da­cja Wol­no­ści chce popra­wić funk­cjo­no­wa­nie rad dziel­nic, Radio Cen­trum, 11 mar­ca 2015

Rady dziel­nic dla nas, czy my dla nich?” Kolej­ne spo­tka­nie Fun­da­cji Wol­no­ści, Radio Lublin, 11 mar­ca 2015

O oby­wa­tel­skim współ­rzą­dze­niu, po co nam rady dziel­nic?, Radio Lublin, 25 lute­go 2015

Po co nam Rady Dziel­nic?, Radio eR, 24 lute­go 2015

Straż­ni­cy Przej­rzy­sto­ści, Nowy Tydzień, 25 sierp­nia 2014

Straż­ni­cy lokal­ni pra­wie w kom­ple­cie, Radio Lublin, 4 wrze­śnia 2014

Pro­jekt reali­zo­wa­ny dzię­ki dota­cji z pro­gra­mu „Oby­wa­te­le dla Demo­kra­cji”, finan­so­wa­ne­go z fun­du­szy EOG.

Zobacz fil­my z posie­dzeń Rad Dziel­nic:

Zapisz się na newsletter:

Więcej naszych projektów

Zobacz wszyst­kie