Opinie

Jawność w Radach Dzielnic

Posted on Aktualności Aktualności Dzielnicy Opinie

Ponikwoda

Rada Dzielnicy Ponikwoda pozytywnie wyróżnia się swoją aktywnością.

W Lublinie jednym z podstawowych zadań rad dzielnic jest wyrażanie potrzeb i opinii mieszkańców dzielnicy. Czy większa jawność mogłaby w tym pomóc?

Jednym z większych problemów jakie dostrzegłem w trakcie monitoringu rad dzielnic to brak dostępności informacji o pracach poszczególnych rad dzielnic. Pierwszym problemem z jakim stykają się mieszkańcy jest brak informacji o samej radzie dzielnicy – gdzie się znajduje, kiedy odbywają się posiedzenia, jaki jest ich program. Wielu mieszkańców nie wie nawet w jakiej dzielnicy mieszka czy… że rady dzielnic w ogóle istnieją! Skoro mieszkaniec nie wie kiedy i po co spotyka się rada dzielnicy to na pewno się na niej nie pojawi. W takiej sytuacji pojawia się pytanie – kogo reprezentują rady dzielnic? Mieszkańców czy siebie? Odrębnym tematem jest niedopuszczanie mieszkańców do posiedzeń rad dzielnic, ich legitymowanie, zabranianie nagrywania posiedzeń, do którego dochodziło w trakcie prowadzonego przez Fundację monitoringu. Czytaj dalej fa fa-angle-right

Z Radami trzeba uważać

Posted on Aktualności Aktualności Dzielnicy Opinie

RD KalinowszczyznaRady, chociaż udzielane w najlepszej wierze, drażnią tylko i sprawiają przykrość” powiedział Ramiro Pinilla i dodał: „Każdy powinien zajmować się własnymi sprawami”

Celny aforyzm hiszpańskiego pisarza sprawdza się w sprawach prywatnych, wszakże nikt nie lubi słuchać, jak ma żyć. W sferze publicznej jest jednak inaczej. Tu, bliższe prawdy zdają się być słowa Aleksandra Fredro: „Rada graniczy z naganą”.

Jak na ten temat nie spojrzeć – sprawa jest przesądzona – z radami trzeba uważać.

Diagnoza funkcjonowania lubelskich Rad Dzielnic, przedstawiona w artykule pt. „Takie Rady Dzielnic trzeba zlikwidować” nie wzbudziła pozytywnego odbioru wśród najbardziej zainteresowanych tematem. Radni dzielnicowi a szczególnie szefowie Rad Dzielnic odebrali opinie zawarte w tekście jako przesadzone a sam tytuł był traktowany niemalże, jak zamach na ich własne dziecko. Znamienne jest, że podobnych emocji brakowało, gdy odbiorcą tekstu był szeregowy mieszkaniec miasta, dla którego instytucja pod nazwą „Rada Dzielnicy” nie znaczy więcej, niż „Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych” lub „Rada Polityki Pieniężnej”. Czytaj dalej fa fa-angle-right

Rady Dzielnic – dla integracji mieszkańców

Posted on Aktualności Aktualności Dzielnicy Opinie

Rada Dzielnicy dzięki temu, że jest wybierana na dość małym terenie i w dość małej społeczności pojedynczej dzielnicy ma potencjał by być instytucją integrującą społeczność mieszkańców.

Z racji znikomych kompetencji (to ciało wyłącznie opiniotwórcze) i niewielkich środków finansowych (aktualnie 129 tysięcy złotych) chciałbym widzieć w Radach Dzielnic (RD) oparcie dla mieszkańców w ich problemach i instytucję wspierającą do osiągania sukcesów. Czytaj dalej fa fa-angle-right

Funkcjonowanie rad dzielnic w Lublinie – rekomendacje

Posted on Aktualności Aktualności Dzielnicy Opinie

W statucie miasta Lublin rozdział III poświęcono jednostkom pomocniczym. Nie wspomniano na jakie jednostki pomocnicze zostało podzielone miasto. Określono natomiast zasady tworzenia, łączenia, podziału, zmiany granic, a także znoszenia tych jednostek. Przepisy zawarte w statucie miasta Lublin są ogólne i odsyłają do szczegółowych zapisów w statutach jednostek pomocniczych1.

Lublin podzielono na 27 dzielnic i wyznaczono im 21 zadań2, które można uporządkować w następujące grupy:

1) konsultacyjno – opiniodawcze,

2) koordynujące współpracę z różnymi instytucjami,

3) organizacyjne,

4) informacyjne.

Należy zaznaczyć, iż zadania te zostały poszerzone w lutym 2009 r. w stosunku do 2006 r.3, gdy było ich 16. Czytaj dalej fa fa-angle-right

Jak ożywić działalność rad dzielnic?

Posted on Aktualności Aktualności Dzielnicy Opinie

Spotkanie nt. rad dzielnic na Czubach Północnych.

Spotkanie nt. rad dzielnic na Czubach Północnych.

Wydaje się, że Rady Dzielnicowe znacznie ,,ostygły” w poszukiwaniu nowych inicjatyw. Jest w tym na pewno większa aktywność Rady Miasta, choćby ze względu na polityczne rozdźwięki i opozycję dużej liczby radnych do działalności Prezydenta Miasta, ale jest to także brak naturalnych bodźców.

Inicjatywa prezydenta tworzenia dzielnicowych budżetów obywatelskich dała trochę nowych impulsów ożywiających do zajmowania się problemami dzielnic. Pomysł stworzenia takich oddolnych poszukiwań różnych rozwiązań jest dobry. Chodzi tylko o to, aby środki finansowe nie służyły remontom chodników i naprawieniu dziurawych ulic. Po to jest Zarząd Dróg i Mostów, który ma odpowiednie środki na bieżące utrzymanie. Czytaj dalej fa fa-angle-right

Moja zmonitorowana rada dzielnicy

Posted on Aktualności Aktualności Dzielnicy Opinie

Spotkanie nt. rad dzielnic

Spotkanie nt. rad dzielnic

Mieszkam w dzielnicy Węglin Południowy, w jej nowej części, tj. w okolicy ulicy Gęsiej. Stara część dzielnicy to osiedle domków jednorodzinnych, czyli osiedle Świt. Jesienią 2014 roku, zostałam wolontariuszką Fundacji Wolność i podjęłam się monitorowania działania Rady Dzielnicy Węglin Południowy. Moim zadaniem, było strażnictwo, czyli uczestnictwo w posiedzeniach rady dzielnicy, rejestrowanie posiedzeń, uzyskanie kopii jawnych dokumentów. Jesienią 2014 roku, na temat rady dzielnicy nie wiedziałam prawie nic. Wyobrażałam sobie jak to wszystko działa. Czytaj dalej fa fa-angle-right

Rola rad dzielnic

Posted on Aktualności Aktualności Dzielnicy Opinie

W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową” (art. 16). Podobnie ustawa o samorządzie gminnym już na samym początku podkreśla, że to „mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową” (art. 1). Jak sobie jednak radzimy z tym wspólnotowym charakterem jako mieszkańcy Lublina? Na ile wybrane demokratycznie władze dbają o wspólnotowy charakter miasta? Jakie mechanizmy zostały uruchomione, by wzmacniać potencjał wspólnotowy w Lublinie od poziomu powołanych przez mieszkańców stowarzyszeń, poprzez osiedla, parafie, dzielnice i wybrane na ich terenie rady? Jak dbamy o uczestnictwo przeciętnego mieszkańca w kształtowaniu tej wspólnoty zarówno jako indywidualne osoby, jak i sprawujący władzę? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym, krótkim z konieczności, tekście. W szczególności interesuje nas odpowiedź na pytanie: czy jednostki pomocnicze są odpowiedzią na potrzebę wzmacniania wspólnotowego charakteru Lublina? Czytaj dalej fa fa-angle-right

Czy rady dzielnic są potrzebne?

Posted on Aktualności Aktualności Dzielnicy Opinie

RD KalinowszczyznaDzielnice stanowią jednostki pomocnicze gmin. Nie są więc one odrębnymi jednostkami samorządu terytorialnego, a jedynie wewnętrznymi bytami w ramach samorządu gminnego.

Podstawę ich tworzenia regulują przepisy prawa zamieszczone w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym1, które umożliwiają gminom kształtowanie jednostek pomocniczych takich jak sołectwa dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również miasto położone na terenie gminy. Dobór nazw jednostek pomocniczych jest dowolny i zależy od właściwej gminy. Jednakże przyjęło się, aby mniejsze jednostki w gminach wiejskich nazywać sołectwami, a w miastach dzielnicami. Tworzy się je i znosi w drodze uchwały, po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z samej ich inicjatywy. Każda z takich jednostek utworzonych w gminie miejskiej posiada organ stanowiąco kontrolny – Radę, oraz organ wykonawczy, którym jest Zarząd. W gminie wiejskiej organem stanowiącym jest zebranie wiejskie, a organem wykonawczym sołtys. Czytaj dalej fa fa-angle-right

Takie Rady Dzielnic trzeba zlikwidować

Posted on Aktualności Aktualności Dzielnicy Opinie

Fundacja Wolności organizuje spotkania nt. przyszłości dzielnic

Fundacja Wolności organizuje spotkania nt. przyszłości dzielnic

Projekt monitoringu funkcjonowania Rad Dzielnic, realizowany przez Fundację Wolności, był dobrą okazją, by dowiedzieć się, jak Rady działają „z drugiej strony”.

Z podstawową aktywnością, każdy mieszkaniec miasta może zapoznać się codziennie. Jednak znalezienie śladu działalności lokalnej Rady Dzielnicy nie jest proste. Czy powodem tego jest brak wyraźnego oznakowania, co zostało zrobione przez Radę Dzielnicy (jak robi to Unia Europejska), czy może, takich działań jest po prostu mało?

Proponuję, by każdy sam ocenił czy to kwestia oznakowania lub czy prac prowadzonych przez najniższy, oficjalny segment demokratycznej władzy jest satysfakcjonująco dużo. Czytaj dalej fa fa-angle-right

Jakich zmian potrzebują dzielnice

Posted on Aktualności Aktualności Dzielnicy Opinie

Fundacja Wolności organizuje spotkania nt. przyszłości rad dzielnic

Fundacja Wolności organizuje spotkania nt. przyszłości rad dzielnic

Zasady funkcjonowania organów 27 jednostek pomocniczych samorządu Miasta Lublin regulują statuty dzielnic – akty prawa miejscowego uchwalone przez Radę Miasta Lublin. Obecnie obowiązujące statuty zostały uchwalone i weszły w życie w 2009 r. Od tego czasu, czyli w ciągu sześciu ostatnich lat funkcjonowania, członkowie niektórych rad dzielnic przekonali się, że opracowany w tym czasie statut pozostawia wiele do życzenia zarówno w sferze kompetencji jak i w kwestiach organizacji pracy rady i zarządu dzielnicy. Co ciekawe, należy tu dodać fakt, iż treść tego dokumentu była tworzona przy czynnym udziale jednostek pomocniczych a gotowy już statut, jeszcze przed uchwaleniem, został poddany szczegółowym konsultacjom właśnie z przedstawicielami ówczesnych rad dzielnic.

Czytaj dalej fa fa-angle-right

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG