O większą przejrzystość finansów miasta

1 Com­ment

Wniosek o rejestr umówNasza fun­da­cja zwró­ci­ła się do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin z wnio­skiem o utwo­rze­nie publicz­ne­go reje­stru wszyst­kich umów, zawie­ra­nych przez Gmi­nę Lublin. Poni­żej treść nasze­go listu do Pre­zy­den­ta Krzysz­tof Żuka:

Sza­now­ny Panie Prezydencie,

dzia­ła­jąc na pod­sta­wie art. 241 Kodek­su Postę­po­wa­nia Admi­ni­stra­cyj­ne­go, zwra­cam się do Pana z wnio­skiem o utwo­rze­nie w Urzę­dzie Mia­sta Lublin reje­stru wszyst­kich umów zawie­ra­nych przez Gmi­nę Lublin oraz upu­blicz­nie­nie tegoż w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicznej.

Pro­po­nu­ję, aby rejestr umów zawie­rał poniż­sze elementy:

- data zawarcia,

- okres obo­wią­zy­wa­nia umowy,

- stro­ny umowy,

- przed­miot umowy,

- war­tość umowy,

Zwra­cam przy tym uwa­gę, że zgod­nie z orze­cze­niem Sądu Naj­wyż­sze­go (spra­wa Jaro­sław Kra­jew­ski ver­sus Mia­sto Sto­łecz­ne War­sza­wa) nazwi­ska i imio­na osób, z któ­ry­mi mia­sto zawie­ra umo­wy o dzie­ło lub zle­ce­nia, nie są chro­nio­ne ze wzglę­du na pry­wat­ność, zatem prze­pi­sy wyłą­cza­ją­ce ujaw­nie­nie tych danych nie znaj­dą w tym przy­pad­ku zasto­so­wa­nia i jed­nost­ka samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go jest obo­wią­za­na te dane ujawnić.

Pro­wa­dze­nie takie­go reje­stru przy­czy­ni się do więk­szej przej­rzy­sto­ści w reali­za­cji zadań publicz­nych przez Urząd Mia­sta, zwięk­szy jaw­ność dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej oraz wpły­nie na wła­ści­we rela­cje na linii wła­dza – obywatele.

Reje­stry umów zawie­ra­nych przez urząd zaczę­to pro­wa­dzić już w nie­któ­rych mia­stach woje­wódz­kich, np. w Szcze­ci­nie i Warszawie.

Zgod­nie z prze­pi­sa­mi KPA, pre­zy­dent ma mie­siąc czas na udzie­le­nie odpo­wie­dzi na nasz wniosek.

Ponad­to wystą­pi­li­śmy do wszyst­kich spół­ek, w któ­rych Gmi­na Lublin jest więk­szo­ścio­wym udzia­łow­cem (MPK. LPEC, MPWiK, MOSiR, Kamie­ni­ce Mia­sta, TBS Nowy Dom, Port Lot­ni­czy Lublin, Motor Lublin, SPR Lublin) o udo­stęp­nie­nie wyka­zu wszyst­kich umów, zawar­tych przez nie w 2013 roku. Wska­za­li­śmy, aby wyka­zy zosta­ły zamiesz­czo­ne w Biu­le­ty­nach Infor­ma­cji Publicz­nej każ­dej z nich.

Uwa­ża­my, że finan­se Gmi­ny Lublin oraz spół­ek, powo­ła­nych przez nią do wyko­ny­wa­nia zadań publicz­nych powin­ny być jaw­ne i przejrzyste.

Mają­tek gmi­ny jest wła­sno­ścią jej miesz­kań­ców. Urząd jedy­nie wyko­nu­je pew­ne zada­nia na ich rzecz. Miesz­kań­com jako „wła­ści­cie­lom” urzę­du i spół­ek komu­nal­nych nale­ży się peł­ny wgląd w funk­cjo­no­wa­nie tych instytucji.

Opu­bli­ko­wa­nie wyka­zów umów zawar­tych przez urząd mia­sta i spół­ki zależ­ne przy­czy­ni się do zwięk­sze­nia przej­rzy­sto­ści i jaw­no­ści dzia­ła­nia władz samo­rzą­do­wych i urzęd­ni­ków, zain­te­re­so­wa­nia miesz­kań­ców finan­sa­mi gmi­ny oraz popra­wi rela­cje na linii rządzący-mieszkańcy.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy