bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Statut

Statut Fundacji Wolności

(Pobierz plik pdf)

Postanowienia Ogólne
§1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Wolności”, zwana w dalszej części Statutu „Fundacją” ustanowiona przez osoby fizyczne – Krzysztofa Jakubowskiego oraz Marcina Müllera zwanych dalej „Fundatorami” na mocy aktu notarialnego z dnia 22/05/2012, sporządzonym przez notariusza Grażynę Lewicką w kancelarii notarialnej w Lublinie, ul. Jasna 8/2. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. 91.46.203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja ma osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.

§4

Obszarem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w krajach członkowskich Unii Europejskiej, o ile będzie to zgodne z miejscowym prawem

§5

1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
§6

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§7

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest
Minister Edukacji Narodowej.

§8

1. Fundację powołuje się mając na względzie potrzebę wspierania rozwoju regionalnego
poprzez promocję regionu lubelskiego, wspomaganie różnorodnych form aktywności
lokalnej, w szczególności podnoszenie świadomości i wiedzy obywatelskiej, promocję
przedsiębiorczości i innowacyjności oraz wzmocnienie aktywności zawodowej.
2. Celami fundacji są:
a) Rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;
b) Edukacja obywatelska i ekonomiczna dzieci, młodzieży i dorosłych;
c) Zwiększenie udziału obywateli w sprawowaniu władzy;
d) Promowanie i kreowanie postaw obywatelskich, w tym postaw liderskich;
e) Promowanie idei integracji europejskiej;
f) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
g) Pobudzenie umiejętności przedsiębiorczych u osób chcących rozwijać się na polskim rynku pracy;
h) Ekologia, ochrona zwierząt i środowiska oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, tradycji rolniczych, ogrodniczych i żywnościowych;
i) Wspieranie działalności organizacji młodzieżowych i studenckich;
j) Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego;
k) Zwiększanie przejrzystości i jawności w życiu publicznym;
l) Kontrola obywatelska instytucji publicznych oraz korzystających ze środków publicznych;
m) Działania związane z analizą finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych;
n) Działalność w sferze kultury i sztuki;
o) Działania na rzecz ułatwienia funkcjonowania ośrodków miejskich poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energii, transportu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych.


§9

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania:
a) Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;
b) Działalność edukacyjną, w tym organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, warsztatów i kursów, plebiscytów, coaching i usług doradczych;
c) Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur, analiz, ekspertyz, badań, programów, strategii, sondaży;
d) Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej osób dorosłych;
e) Współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi;
f) Prowadzenie na najwyższym poziomie merytorycznym zajęć, szkoleń i spotkań pozalekcyjnych w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkołach wyższych publicznych i prywatnych;
g) Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;
h) Współpracę z organizacjami studenckimi;
i) Rozpowszechnianie i realizowanie nowatorskich programów edukacyjnych i nowatorskich form kształcenia,
j) Organizowanie doradztwa zawodowego i personalnego,
k) Inicjowanie postępowań lub przystępowanie do postępowań toczących się przed organami sprawującymi wymiar sprawiedliwości lub organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.


§10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:

1. Wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
2. Łączyć się z innymi fundacjami w kraju i za granicą jeśli działalność jest zbieżna z
celami statutowymi Fundacji i nie spowoduje to zmiany celów statutowych.


Majątek i finanse Fundacji


§11

1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatorów w kwocie 3000 złotych (trzy tysiące złotych), z czego 1000 (tysiąc złotych) jest przeznaczony na działalność gospodarczą, oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji, datków i subwencji;
c) funduszy pomocowych Unii Europejskiej
d) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację;
e) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
f) operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi;
g) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.


§12

Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.

§13

Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Organy Fundacji


§14

1. Organami Fundacji są:
a) Zgromadzenie Fundatorów;
b) Zarząd Fundacji;
c) Rada Fundacji.
2. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków.
3. Uchwały pozostałych organów Fundacji, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.
4. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos ma Prezes Zarządu Fundacji bądź Przewodniczącego Rady Fundacji.
5. Jeżeli niniejszy statut wyraźnie nie zastrzega określonych funkcji dla innego organu, czynności w nieuregulowanych zakresach leżą w kompetencji Zgromadzenia Fundatorów.

Zgromadzenie Fundatorów


§15

1. Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji, podejmującym najważniejsze decyzje dotyczące jej funkcjonowania.
2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
a) zmiana statutu Fundacji oraz zmiana celu fundacji.
b) likwidacja Fundacji lub jej połączenie z inną fundacją,
c) powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji oraz poszczególnych jej członków.
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Fundacji oraz udzielanie jej absolutorium z działania.
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji.
3.. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje swe decyzje w formie pisemnych postanowień pod rygorem nieważności.
4. Zgromadzenie Fundatorów podejmują postanowienia na wniosek pozostałych organów fundacji lub samodzielnie.
5. W skład Zgromadzenia Fundatorów mogą być przyjęte inne osoby fizyczne lub prawne, które zadeklarują na rzecz Fundacji odpowiednią kwotę pieniężną lub inne dobra materialne oraz złożą deklarację do Zgromadzenia Fundatorów.
6. Wartość kwoty pieniężnej lub dóbr materialnych wymienionych w punkcie 5 określa każdorazowo Zgromadzenie Fundatorów, z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż 2000zł.
7. O przyjęciu kandydata do Zgromadzenia Fundatorów decyduje Zgromadzenie Fundatorów na posiedzeniu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.


Zarząd Fundacji


§16

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 1 do 5 osób i jest powoływany przez Zgromadzenie Fundatorów na czas nieoznaczony. Powołując Zarząd Zgromadzenie Fundatorów wskazuje Prezesa Zarządu..
2. Skład pierwszego Zarządu powołują fundatorzy.
3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.
4. Zgromadzenie Fundatorów może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
5. Członkiem Zarządu może być Fundator.
§17

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§18

Zarząd Fundacji:

1. reprezentuje ją na zewnątrz,
2. opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
4.  sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
6. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
7.  kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
7. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
9. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.


§19

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 (trzy) miesiące.

§20

1. Ze względów organizacyjnych i ekonomicznych członkowie Zarządu Fundacji mogą być równocześnie pracownikami biura Fundacji, pracującymi na podstawie umów o pracę lub umów cywilno-prawnych, zawieranych na czas pełnienia przez nich funkcji członków Zarządu.
2. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.
3. W umowach z członkami Zarządu Fundację reprezentuje członek Rady Fundacji, wskazany przez Radę w uchwale.


§21

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, w tym w przypadku zaciągania zobowiązań do świadczenia lub rozporządzania prawem o wartości do kwoty 15 000 (piętnaście tysięcy) złotych składać może każdy z członków Zarządu.
2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w przypadku zaciągania zobowiązań do świadczenia lub rozporządzania prawem o wartości powyżej 15 000 (piętnaście tysięcy) złotych składa Prezes lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.


§22

Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.

Rada Fundacji


§23

1. Zgromadzenie Fundatorów dla ułatwienia realizacji celów statutowych Fundacji może powołać samodzielnie lub na wniosek Zarządu Radę Fundacji.


§24

1. Rada Fundacji jest organem określającym ogólne kierunki działania Fundacji oraz sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się od trzech do pięciu osób.


§25

1. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Odwołanie członka Rady Fundacji jest skuteczne tylko wówczas, gdy w jego miejsce zostanie powołany nowy członek Rady.


§26

1. Do zadań Rady Fundacji należy:
a) występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia Fundatorów o powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
b) uchwalanie na wniosek Zarządu kierunków i programów działania Fundacji,
c) sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji,
d) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
e) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji,
f) opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd.


§27

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Fundacji.
3. W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji lub wyznaczony przez niego inny członek Zarządu.
4. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

§28

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


Zmiana statutu


§29

Decyzje w kwestii zmiany Statutu, a także w przedmiocie zmiany celów Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów jednomyślnie, samodzielnie bądź na wniosek Zarządu.

Postanowienia końcowe


§30

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Śmierć Fundatora nie powoduje likwidacji Fundacji.
3; Likwidatora Fundacji wyznacza Zgromadzenie Fundatorów.
4. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego Ministra.
5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 8.


§31

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§32

Wypisy z niniejszego aktu należy wydać Fundatorowi oraz członkom organów Fundacji.Opublikował: Sara Labenz
Publikacja dnia: 06.11.2019
Podpisał: Krzysztof Jakubowski
Dokument z dnia: 20.08.2014
Dokument oglądany razy: 4 759